Page 9 - Meernieuws januari 2020
P. 9

kijk ook op onze website: INFORMATIE
          www.meerdorpen.info  VAN DE BELANGENVERENIGING MEERDORPEN


          De Belangenvereniging MEER-dorpen stelt zich ten doel de belangen van de
          inwoners van de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan, de
          MEER-dorpen, te behartigen. De benodigde middelen hiervoor worden verkregen
          uit de contributie van onze leden en uit gemeentelijke subsidies.
          De Belangenvereniging is officieel gesprekspartner voor diverse betrokken
          partijen zoals gemeente, provincie en Bureau Meerstad.
          Het bestuur bestaat uit:
          Marina Weel   voorzitter   06 29 17 44 16
          Kees Oosterhuis   penningmeester   06 51 40 28 55
          Wilma Ritsema    vervangend voorzitter  06 25 33 23 29
          Anja van der Linden  secretaris    06 31 17 32 07
          Fokke de Kok   lid    06 15 22 62 00
          Lucien Katerberg   lid   06 12 65 78 36
          Mocht u suggesties, vragen of opmerkingen hebben over de leefbaarheid in onze dorpen, mail dan naar:
          secretarismeerdorpen@gmail.com. Voor financiële zaken kunt u mailen naar penningmeester.meerdorpen@
          gmail.com. Kijk voor meer informatie op www.meerdorpen.info. Daar zijn ook de reeds verschenen nummers van
          Meernieuws te lezen met nieuws en ontwikkelingen van de Belangenvereniging.          BLIJ bericht van de voorzitter de werkgroep Verkeer en Anja van der Linden
                          heeft zich aangemeld als secretaris van ons
          Beste dorpsgenoten en andere lezers,  bestuur. U zult begrijpen dat dit mij heel blij
                          maakt.
          Wat ben ik blij! Blij omdat wij u in dit infor-   En dan onze activiteiten, waarover u verder
          matieartikel heel veel goed nieuws kunnen  in dit artikel meer leest, ook die maken mij blij:
          melden.             Voetbalvereniging Engelbert heeft namelijk in
            Blij dat inmiddels 75% van de inwoners  nauwe samenwerking met de werkgroep Sport
          van Middelbert, Engelbert, Euvelgunne én  voor elkaar gekregen dat de lang gekoesterde
          Roodehaan lid is van onze belangenvereniging.  wens om het hoofdvoetbalveld van kunstgras te
          Daardoor kunnen we als belangenverenging  voorzien, door de gemeente wordt ingewilligd.
          kracht uitstralen.         De werkgroep Dorpsvisie heeft van de
            Blij omdat drie dorpsbewoners zich hebben gemeente én de provincie de nodige subsidie
          aangemeld voor onze activiteiten waardoor we  ontvangen om begin 2020 te starten met het
          die kracht nog meer in daden kunnen omzetten: opstellen van een nieuwe Dorpsvisie voor onze
          Ellie Huizingh heeft zich aangesloten bij de  dorpen.
          Werkgroep Dorpsvisie, Hilde Kemker versterkt   Daarnaast heeft Bureau Meerstad ons

                                        9 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14